Παράκαμψη πλοήγησης

Στο ημερολόγιο αυτό  έχουν καταχωρηθεί, και συχνά προστίθενται άλλοι, πάνω από 400 καλλιτέχνες, κυρίως, γλύπτες.
Η αναφορά στα ονόματά τους  έγινε, τις περισσότερες φορές, από τη δική τους υπογραφή πάνω στα  έργα τους.

______________________

logo14.gif Α

Α β ρ α μ ί δ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Α γ α θ ο π ο ύ λ ο υ – Ά ρ τ ε μ ι ς
Α θ α ν α σ ί ο υ – Κ α τ ε ρ ί ν α
Α λ ε ξ α ν δ ρ ά κ η – Β ι τ σ α ξ ά κ η – Μ α ρ ί α
Α λ ε ξ α ν δ ρ ά κ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Α λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς (Μ)
Α λ ε ξ ί ο υ – Σ ώ τ ο ς
Α λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς – Σ τ ά θ η ς
Α λ τ ο υ ν ι ά ν – Γ κ α γ κ ί κ
Α ν α ν ί δ α ς – Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
Α ν α σ τ α σ ι ά δ ο υ – Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α
Α ν α σ τ α σ ό π ο υ λ ο ς – Η λ ί α ς
Α ν τ ω ν ά κ ο ς – Σ τ ή β ε ν
Α ν τ ώ ν ι ο ς – Α ν τ ώ ν η ς
Α π ά ρ τ η ς – Θ α ν ά σ η ς
Α π έ ρ γ η ς – Α χ ι λ λ έ α ς
Α ρ γ ύ ρ η ς – Κ ώ σ τ α ς
Α ρ μ α κ ό λ α ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς*
Α ρ μ α κ ό λ α ς – Η ρ α κ λ ή ς

logo14.gif Β

Β α β ο ύ ρ η ς – Ε υ ρ ι π ί δ η ς
Β α θ ι α ν ά κ η – Χ ρ ύ σ α
Β α λ ά κ α ς – Λ ε υ τ έ ρ η ς
Β α λ α σ ά κ η ς – Σ τ α ύ ρ ο ς
Β ά λ β η – Ε λ ι σ ά β ε τ
Β ά λ β η ς – Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Β α λ σ ά μ η ς – Κ ώ σ τ α ς
Β α λ υ ρ ά κ η – Π α π α θ ε ο δ ώ ρ ο υ – Μ ί ν α
Β α μ β α τ ή ρ α – Μ α γ δ α λ η ν ή
Β α ρ β α ρ έ σ ο ς – Α χ ι λ λ έ α ς
Β ά ρ η – Σ ό φ η
Β ά ρ σ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Β α ρ ώ τ σ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Β α σ ι λ ε ί ο υ – Α χ ι λ λ έ α ς
Β α σ ι λ ε ί ο υ – Γ ρ η γ ό ρ η ς
Β α σ ι λ ε ί ο υ – Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Β α σ ί λ η – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ς – Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Β α σ μ ο υ λ ά κ η ς – Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Β α φ ε ι ά δ η ς – Μ ι χ ά λ η ς
Β ε ϊ ν ό γ λ ο υ – Α ύ γ ο υ σ τ ο ς
Β ε λ ο υ δ ά κ η ς – Σ ω τ ή ρ η ς
Β ε ν ε τ σ ά ν ο υ – Έ ρ σ η
Β ι κ ε ν τ ί ο υ – Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς
Β ι τ ά λ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Β ι τ σ ά ρ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Β λ ά σ σ η ς – Ά γ γ ε λ ο ς
Β ο ρ δ ώ ν η – Ε ρ ι έ τ τ α
Β ο σ κ ά κ η ς – Ν ι κ η φ ό ρ ο ς
Β ο ύ λ γ α ρ η ς – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Β ο υ τ σ ι ν ά – Θ ε ο δ ώ ρ α
Β ρ ο ύ β α ς – Κ ώ σ τ α ς
Β ρ ο ύ τ ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Β ρ υ τ τ ι ά ς – Κ ώ σ τ α ς

logo14.gif Γ
Γ α β α λ ά ς – Σ τ έ λ ι ο ς
Γ α ϊ τ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Γ α λ α ν ά κ η ς – Α ν δ ρ έ α ς
Γ ε ν τ έ κ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Γ ε ρ μ ε ν ή ς – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Γ ε ρ ο λ υ μ ά τ ο ς – Δ ι ο ν ύ σ η ς
Γ ε ω ρ γ ά κ α ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Γ ε ω ρ γ α ν τ ή – Ε λ έ ν η
Γ ε ω ρ γ α ν τ ή – Λ ο υ κ ί α
Γ ε ω ρ γ α ν τ ή ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Γ ε ω ρ γ α ρ ί ο υ – Π έ τ ρ ο ς
Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Γ ε ω ρ γ ι λ ά κ η ς – Μ ά ρ κ ο ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ – Γ ι ά ν ν η ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ – Ν ί κ ο ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ – Χ ρ ή σ τ ο ς
Γ ε ω ρ γ ο υ λ ά κ η ς – Φ ώ τ η ς
Γ ι α β ρ ό π ο υ λ ο ς – Ν ί κ ο ς
Γ ι α λ ο ύ ρ η ς – Σ τ α μ ά τ η ς (Λ )
Γ ι ά ν ν α κ α ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Γ ι ω τ ά κ η ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Γ κ ι κ ά δ η ς – Ε υ θ ύ μ ι ο ς
Γ κ ι ό κ α ς – Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Γ κ ό λ α ν τ α – Ν έ λ λ α
Γ κ ο ύ ζ ο ς – Ι ω ά ν ν η ς
Γ ο γ γ ά κ η ς – Σ π ύ ρ ο ς
Γ ο ύ λ α – Ε υ α γ γ ε λ ί α
Γ ο υ ν ε λ ά – Β ο ύ λ α
Γ ρ α τ σ ί α ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ ο υ – Σ ο φ ί α
Γ ρ ί β α – Δ ή μ η τ ρ α
Γ ρ ο υ σ ο π ο ύ λ ο υ – Μ α ρ κ ο ύ δ η – Β α σι λ ι κ ή
Γ ρ υ π ά ρ η ς – Φ α έ θ ω ν

logo14.gif Δ
Δ α ρ α δ ή μ ο ς – Χ α ρ ά λ α μ π ο ς
Δ ε σ τ έ φ α ν ο ς – Ξ ε ν ο φ ώ ν
Δ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ – Τ ζ ί ν α
Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ – Β έ ν ι α
Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς – Κ ώ σ τ α ς
Δ η μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ( Α )
Δ ι α κ ο υ μ ή ς – Σ τ α ύ ρ ο ς
Δ ι α μ α ν τ ή ς – Π α ν α γ ι ώ τ η ς
Δ ι κ έ φ α λ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Δ ι ο ν υ σ ό π ο υ λ ο ς – Β α σ ί λ η ς
Δ ο γ ο ύ λ η ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Δ ο ύ κ α ς – Λ ο υ κ ά ς
Δ ρ ι τ σ ώ ν α ς – Π έ τ ρ ο ς
Δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς – Β α σ ί λ η ς

logo14.gif Ε

Ε υ θ υ μ ι ά δ η – Μ ε ν ε γ ά κ η – Φ ρ ό σ ω

logo14.gif Ζ

Ζ έ ρ β α – Α.
Ζ ε ρ β ό ς – Μ ι χ ά λ η ς
Ζ ε υ γ ώ λ η ς – Γ ρ η γ ό ρ η ς
Ζ ο γ γ ο λ ό π ο υ λ ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Ζ ο υ μ π ο υ λ ά κ η ς – Π.

logo14.gif Η

Η λ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ – Ε ι ρ ή ν η
Η λ ι ο ύ – Ρ ό ζ α

logo14.gif Θ

Θ ε ο χ ά ρ η – Θ έ λ ξ η
Θ ό δ ω ρ ο ς
Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς – Δ ά ν τ η ς
Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς – Θ ω μ ά ς

logo14.gif Ι

Ί κ α ρ η ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Ι ω ά ν ν ο υ – Ι ω ά ν ν η ς
logo14.gif Κ

Κ α γ ι ώ ρ γ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Κ α ζ ά κ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Κ α κ λ α μ ά ν η ς – Α π ό σ τ ο λ ο ς
Κ α λ α κ α λ λ ά ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Κ α λ α μ ά ρ α – Μ ο σ χ ο ν ά -Ά ν ν α
Κ α λ α μ ά ρ α ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Κ α λ α μ ά ρ α ς – Φ ί λ ι π π ο ς
Κ α λ ε β ρ ά ς – Ε υ θ ύ μ ι ο ς
Κ α λ ο γ η ρ ά τ ο ς – Μ ε μ ά ς
Κ α μ π α δ ά κ η ς – Κ υ ρ.
Κ α ν α κ ά κ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Κ α ν τ ζ ι λ ι έ ρ η ς – Η λ ί α ς
Κ α π ά ν τ α η ς – Β ά σ ο ς
Κ α π ρ ά λ ο ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Κ α ρ α β ο ύ ζ η ς – Σ α ρ ά ν τ ης
Κ α ρ α γ ι ά ν ν η – Μ ι κ α έ λ α
Κ α ρ α γ κ ο ύ ν η – Β λ α χ ά β α – Σ τ έ λ λ α
Κ α ρ ά ς – Χ ρ ί σ τ ο ς
Κ α ρ α χ ά λ ι ο ς – Α ν τ ώ ν η ς
Κ α ρ έ τ σ ο υ – Μ ά ρ α
Κ α ρ π ά κ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Κ α ρ ύ μ π α κ α – Α ρ γ υ ρ ώ
Κ α σ δ ά – Π ο λ υ ξ έ ν η*
Κ ά σ σ η ς – Μ ι χ ά λ η ς
Κ α σ τ ρ ι ώ τ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Κ α τ ζ ο υ ρ α ς – Μ ι χ ά λ η ς
Κ ε ρ α σ σ ώ τ η – Μ ά ρ ω
Κ ε σ σ α ν λ ή ς – Ν ί κ ο ς
Κ ε σ σ ί δ η ς – Γ κ έ λ α ς
Κ ε υ γ ά ς – Μ ι χ ά λ η ς
Κ ε φ α λ ό π ο υ λ ο ς – Η λ ί α ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Κ ι κ ώ τ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Κ λ ο υ β ά τ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Κ ο ζ ό κ ο ς – Τ ά κ η ς
Κ ο λ ι ο π ά ν ο υ – Έ υ α
Κ ο λ ι ό ς – Δ.
Κ ο λ λ ά ρ ο ς – Γ.
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς – Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Κ ο μ ι α ν ό ς – Ν.
Κ ο ν τ α ρ ί ν η – Κ α τ ε ρ ί ν α
Κ ο ρ ο β έ σ η – Α γ γ ε λ ι κ ή
Κ ο σ μ ά – Τ ζ α β ά ρ α – Α ι κ.
Κ ο σ μ α δ ά κ η ς – Α ν τ ώ ν η ς
Κ ό σ σ ο ς – Ι ω ά ν ν η ς
Κ ο τ ρ ώ τ σ ο ς – Ε υ ά γ γ ε λ ο ς
Κ ο τ σ ο π ο ύ λ ο υ – Α γ γ ε λ ι κ ή
Κ ο υ γ ι ο υ μ τ ζ ή ς – Π α ύ λ ο ς
Κ ο υ λ ε ν τ ι α ν ό ς – Κ ώ σ τ α ς
Κ ο υ λ ο υ ρ ή ς – Γ ι α ν ν ο ύ λ η ς
Κ ο ύ ρ ο ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Κ ο υ τ ή φ α ρ η – Κ α λ λ ι ό π η
Κ ο υ τ σ ο ύ ρ η ς – Χ α ρ ί λ α ο ς
Κ ρ α τ ί δ η ς – Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Κ υ π ρ ι α ν ο ύ – Μ α ρ ί α
Κ υ ρ ί τ σ η ς – Ν ί κ ο ς
Κ υ ρ ί τ σ η ς – Ν ί κ ο ς
Κ ω σ τ ή ς ( Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ )

logo14.gif Λ

Λ α ζ α ρ ά κ η ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Λ α ζ α ρ ή ς – Θ.
Λ α λ έ ς – Χ α ρ ά λ α μ π ο ς
Λ α μ έ ρ α ς – Λ ά ζ α ρ ο ς
Λ α μ π α δ ί τ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Λ ά μ π ρ ο υ – Α γ λ α ϊ α
Λ ά μ π ρ ο υ – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Λ ά μ π ρ ο υ – Χ ρ ή σ τ ο ς
Λ ά σ π α ς – Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή ς
Λ ε β έ ν τ η ς – Μ ε λ έ τ ι ο ς
Λ ε ο ν τ ή ς – Ε υ σ τ ά θ ι ο ς
Λ η μ ν α ί ο ς – Α θ α ν ά σ ι ο ς
Λ ί γ κ ο υ – Λ έ σ κ ο
Λ ι σ γ ά ρ α ς – Σ π ύ ρ ο ς
Λ ί τ η – Α φ ρ ο δ ί τ η
Λ ο β έ ρ δ ο ς – Μ ά ρ ι ο ς
Λ ό λ η ς – Α ν δ ρ έ α ς
Λ ο υ κ ί δ η ς – Λ ο υ κ ά ς
Λ ο υ κ ό π ο υ λ ο ς – Κ λ έ α ρ χ ο ς

logo14.gif M

Μ α γ κ α ν ι ά – Ν τ ι ά ν ν α
Μ α κ ρ ή ς – Μ έ μ ο ς
Μ α λ α κ α τ έ ς – Γ ι α κ ο υ μ ή ς
Μ α λ τ έ ζ ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Μ α ν ι α τ ά κ ο ς – Γ ι ά ν ν η ς
Μ α ν ι α τ ά κ ο ς – Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Μ α ρ ι δ ά κ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Μ α ρ ί ν ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Μ α ρ κ α ν τ ω ν ά κ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Μ α ρ κ α ν τ ώ ν η ς – Ε υ ά γ γ ε λ ο ς
Μ α ρ ο ύ δ α ς – Δ η μ ο σ θ έ ν η ς
Μ ά σ τ ο ρ η ς – Α θ α ν ά σ ι ο ς
Μ α σ τ ο ρ ό π ο υ λ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Μ α σ τ ο ρ ό π ο υ λ ο ς – Μ.
Μ α τ α ρ ά γ κ α ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Μ α υ ρ ί κ ι ο ς – Α ν τ ώ ν ι ο ς
Μ α υ ρ ο μ ι χ ά λ η ς – Σ τ ά υ ρ ο ς
Μ α υ ρ ο υ δ ή ς – Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α ς
Μ έ γ κ ο υ λ α ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Μ ε λ ά – Ν α τ α λ ί α
Μ ε λ ι σ σ ά κ η ς – Λ ε ω ν ί δ α ς
Μ έ λ λ ι ο ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Μ ε ν ε γ ά κ η – Φ ρ ό σ ω
Μ η ν α ρ ι τ ζ ό γ λ ο υ – Μ ι χ ά λ η ς
Μ η ν ό π ο υ λ ο ς – Α θ α ν ά σ ι ο ς
Μ ι χ α λ α κ ά κ ο υ – Μ ά ρ ω
Μ ι χ α λ ά κ ο ς – Λ ε ω ν ί δ α ς
Μ ι χ α λ έ α – Φ ρ ό σ ω
Μ ό ρ α λ η ς – Γ ι ά ν ν η ς*
Μ ο ρ φ ό γ λ ο υ – Α ν τ ώ ν η ς
Μ ο υ ρ τ ζ ο ύ κ ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Μ ο υ σ τ ά κ α ς – Ε υ ά γ γ ε λ ο ς
Μ ο υ σ τ ά κ α ς – Μ ά ξ ι
Μ ο υ σ τ ρ ο ύ φ η ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Μ π ά ρ δ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Μ π α ρ τ ζ ί λ η – Μ ά ρ ω
Μ π ε κ ι ά ρ η ς – Ζ ά χ ο ς
Μ π ι ω τ ά κ η – Κ ο τ ζ ό μ π α σ η – Ε λ έ ν η
Μ π ο λ ω ν ά κ η – Σ τ έ λ λ α
Μ π ο ν ά ν ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Μ π ο ύ ρ α ς – Τ ά σ ο ς
Μ π ρ ί κ μ α ν – Ν α τ α λ ί α
Μ π ρ ο ύ μ α – Ό λ γ α
Μ υ λ ω ν ά – Α λ ε ξ ά ν δ ρ α
Μ υ τ α ρ ά ς – Δ η μ ή τ ρ η ς*
Μ ω ρ α ϊ τ η ς – Π έ τ ρ ο ς

logo14.gif Ν

Ν ά σ τ ο ς – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Ν ά τ σ ι ο ς – Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς
Ν ε ο ν ά κ η ς – Χ α ρ ά λ α μ π ο ς
Ν ι κ ο λ α ί δ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Ν ι κ ό λ α ς ( Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς )
N ο μ ί δ ο υ – Β ά λ λ υ
Ν ο τ α ρ ά ς – Ι ω ά ν ν η ς

logo14.gif Ξ

Ξ α ν θ ό π ο υ λ ο ς – Η ρ α κ λ ή ς
Ξ ε ν ά κ η ς – Κ ο σ μ ά ς
Ξ ε ν ί δ η ς – Β α λ ε ν τ ί ν ο ς

logo14.gif Ο

logo14.gif Π

Π α λ α ι ο λ ό γ ο ς – Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
Π α λ ι ά τ σ ι ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς – Α ν δ ρ έ α ς
Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς – Σ τ α ύ ρ ο ς
Π α ν ο υ ρ γ ι ά ς – Ε υ θ ύ μ ι ο ς
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ – Ε υ δ ο κ ί α
Π α π α γ ι ά ν ν η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Π α π α γ ι ά ν ν η ς – Δ η μ ο σ θ έ ν η ς
Π α π α γ ι ά ν ν η ς – Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Π α π α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ – Χ α ρ ί κ λ ε ι α*
Π α π α δ ά κ η – Γ ε ύ σ ω
Π α π α δ ά κ η ς – Έ κ τ ω ρ
Π α π α δ ά κ η ς – Μ ι χ ά λ η ς
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ – Ά γ γ ε λ ο ς
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ – Έ λ ε ν α
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ – Θ ό δ ω ρ ο ς
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ – Ι ά σ ω ν
Π α π α δ ο π ε ρ ά κ η – Α σ π α σ ί α
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς – Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Π α π α θ α ν α σ ί ο υ – Λ α ο υ ρ έ τ α
Π α π α θ ε ο δ ώ ρ ο υ – Α θ α ν ά σ ι ο ς
Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ – Μ α ί ρ η
Π α π α κ ώ σ τ α – Σ υ ν ί κ η – Ν ί τ σ α
Π α π α σ α ϊ κ α ς – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Π α π α σ τ ε ρ γ ί ο υ – Μ ι λ τ ι ά δ η ς
Π α π α τ ζ α ν ά κ η – Α ν τ ω ν ί α
Π α π ο υ τ σ ί δ η ς – Ν ί κ ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Π α π π ά ς – Γ ι ά ν ν η ς
Π α π π ά ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Π α ρ λ α β ά ν τ ζ α ς – Τ.
Π α ρ μ α κ έ λ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Π α τ σ έ λ η ς – Α λ τ ί ν
Π α τ σ ό γ λ ο υ – Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς
Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς – Ν ι κ ό λ α ο ς ( Ν ι κ ό λ α ς )
Π ε κ λ ά ρ η – A n g s t – Β ά σ ω
Π ε ρ ά κ η ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Π ε ρ α ν τ ι ν ό ς – Ν ί κ ο ς
Π ε ρ ρ ά κ η ς – Ι ά κ ω β ο ς
Π ε ρ ρ ά κ η ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Π ε τ ρ ί δ η ς – Α π ό σ τ ο λ ο ς
Π έ τ ρ ο β α – Μ α ρ γ α ρ ί τ α
Π ε χ λ ι β α ν ί δ η ς – Φ ώ τ η ς
Π λ α σ τ ή ρ α – Ό λ γ α
Π ο λ υ κ ρ ά τ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Π ο λ υ χ ρ ο ν ά τ ο υ – Ε λ έ ν η
Π υ ρ ο γ ι ά ν ν η ς – Λ.
Π ό τ α γ α – Ε λ έ ν η

logo14.gif Ρ

Ρ α φ τ ο π ο ύ λ ο υ – Μ π έ λ λ α
Ρ α φ τ ό π ο υ λ ο ς – Φ ώ τ η ς
Ρ α χ ο ύ τ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Ρ α χ ο ύ τ η ς – Θ ε ο φ ά ν η ς
Ρ ε ν ι έ ρ η – Ε ύ η
Ρ η γ α ν ά ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Ρ ι ζ ό π ο υ λ ο ς – Γ ρ η γ ό ρ η ς
Ρ ο β ύ θ η – Κ α τ ε ρ ί ν α
Ρ ό θ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Ρ ό κ ο ς – Κ υ ρ ι ά κ ο ς
Ρ ο υ κ ο υ τ ά κ η ς – Π έ τ ρ ο ς
Ρ ο ύ μ π ο ς – Π έ τ ρ ο ς
Ρ ο ύ σ σ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Ρ ω κ – Φ ω κ ί ω ν

logo14.gif Σ

Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ – Φ ά ν η ς
Σ α ν τ ή ς – Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Σ ά ν τ ο ς – Λ ο ύ ι ς
Σ α π έ ρ α ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Σ α ρ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ – Χ ρ ι σ τ ί ν α
Σ ά ρ ρ ο ς – Σ τ έ λ ι ο ς
S a f f a s – G e o r g e – A n d r e w
Σ ε φ ε ρ λ ή ς – Κ ώ σ τ α ς
Σ ί μ ω σ ι – Γ α β ρ ι έ λ λ α
Σ κ α λ κ ώ τ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Σ κ λ έ π α ς – Γ.
Σ ο λ ω μ ή ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Σ ο υ β α τ ζ ό γ λ ο υ – Γ ι ά ν ν η ς
Σ ο ύ λ η ς – Σ π ύ ρ ο ς
Σ ο φ ι α λ ά κ η ς – Ν ί κ ο ς
Σ ο φ ρ ά – Β α σ ι λ ι κ ή
Σ π α ν ο δ ή μ ο ς – Ι ω ά ν ν η ς
Σ π α ν ό ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Σ π ό ν τ η ς – Δ η μ ή τ ρ η ς ( C l a v i e D u s o n )
Σ τ ά θ η ς – Π έ τ ρ ο ς
Σ τ α μ α τ ό π ο υ λ ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Σ τ ε λ λ ά τ ο υ – Μ α ρ ί ν α
Σ τ ε ρ γ ί ο υ – Ν ί κ ο ς
Σ τ ε φ α ν ί δ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Σ τ ε φ ά ν ο υ – Α γ γ ε λ ι κ ή ( Κ ο ύ λ α )
Σ τ έ φ ο ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Σ υ ν ί κ η – Π α π α κ ώ σ τ α – Ν ί τ σ α
Σ υ ν ν έ φ α ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Σ ώ χ ο ς – Α ν τ ώ ν η ς
Σ ώ χ ο ς – Λ ά ζ α ρ ο ς
Σ ώ χ ο ς – Ν ι κ ό λ α ο ς

logo14.gif Τ

Τ ά κ ι ς ( Β α σ ι λ ά κ η ς )
Τ ά σ σ ο ς ( Α λ ε β ί ζ ο ς )
Τ ζ ά ν ν ε – Ν ι κ ο λ έ τ α
Τ ί μ π ο ρ – Φ ο ύ λ ο π
Τ ζ α ν ο υ λ ί ν ο ς – Π ρ α ξ ι τ έ λ η ς
Τ ζ ο μ ά κ α ς – Π.
Τ ζ ο μ π α ν ά κ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Τ ό μ π ρ ο ς – Μ ι χ ά λ η ς
Τ ό π α λ λ η ς – Α μ α ρ ί λ ν τ ο
Τ ο σ ο υ ν ί δ η ς – Ο δ υ σ σ έ α ς
Τ ρ έ ζ ο ς – Ι ω ά ν ν η ς
Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ – Α ν τ ώ ν η ς
Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ – Κ ω σ τ ή ς*
Τ ρ ι ά ν τ η ς – Σ τ έ λ ι ο ς
Τ σ α β ά κ η – Λ ω ρ έ τ τ α
Τ σ α γ κ α ρ ά κ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Τ σ α κ ί ρ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Τ σ α ο ύ σ η – Μ π ε σ ί μ
Τ σ ά ρ α ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Τ σ ε β ά – Α γ γ ε λ ι κ ή
Τ σ ε ρ κ έ ζ ο υ – Δ ή μ η τ ρ α
Τ σ ι μ έ ν η ς – Λ έ α ν δ ρ ο ς
Τ σ ι μ π ο υ ρ λ ά ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Τ σ ι ρ ο γ ι ά ν ν η ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Τ σ ι ρ ο ζ ί δ η ς – Π ά ν ο ς
Τ σ ό κ λ η ς – Κ ώ σ τ α ς
Τ σ ο λ ά κ ο ς – Κ ο σ μ ά ς
Τ σ ο μ ί δ η ς – Μ ι λ τ ι ά δ η ς
Τ σ ο υ μ π λ έ κ α ς – Χ ρ ή σ τ ο ς

logo14.gif Υ

logo14.gif Φ

Φ α λ η ρ έ α ς – Β ά σ ο ς
Φ α ν α κ ί δ η ς – Α π ό σ τ ο λ ο ς
Φ α σ ι α ν ό ς – Α λ έ κ ο ς
Φ ε ι δ ά κ η ς – Π α ν α γ ι ώ τη ς
Φ ε ρ ε ν τ ί ν ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Φ ί κ α – Ο λ υ μ π ί α
Φ ι λ ι π π ό τ η ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Φ ι λ ι π π ό τ η ς – Σ τ ρ α τ ή ς
Φ ι λ ο λ ί α ς – Α.
Φ ό ρ τ ω μ α ς – Α ρ γ ύ ρ η ς
Φ υ τ ά λ η – Α δ ε λ φ ο ί
Φ υ τ ά λ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Φ υ τ ά λ η ς – Λ ά ζ α ρ ο ς
Φ ο ύ ν κ – Έ φ η
Φ ώ σ κ ο λ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Φ ω τ ί ο υ – Δ η μ ή τ ρ η ς

logo14.gif Χ

Χ α λ δ ο ύ π η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Χ α λ ε π ά – Κ α τ σ ά τ ο υ – Α ι κ α τ ε ρ ί ν η
Χ α λ ε π ά ς – Γ ι α ν ν ο ύ λ η ς
Χ α λ ε π ά ς – Ι ω ά ν ν η ς
Χ α ν δ έ λ η ς – Σ τ έ φ α ν ο ς
Χ α ρ ι ά τ η – Π ρ α μ α ν τ ι ώ τ η – Ε ι ρ ή ν η
Χ α ρ κ ο ύ τ σ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Χ α τ ζ η σ τ ε φ α ν ί δ ο υ – Λ υ δ ί α
Χ ο υ λ ι α ρ ά ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Χ ρ η σ τ ά κ η ς – Χ α ρ.
Χ ρ ι σ τ ο γ ι ά ν ν η ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Χ ρ ύ σ α
Χ ρ υ σ ι κ ό ς – Χ ρ ή σ τ ο ς ( K r i s i k o )

logo14.gif Ψ

Ψ ι λ ά κ η ς – Β α γ γ έ λ η ς
Ψ ώ ν η ς – Κ ώ σ τ α ς

logo14.gif Ω

logo14.gif Αλλοδαποί

B l a n e s – M a n u e l – J u a n
B o t e r o – F e r n a n d o
E s s e r – S a r a h
G r a m a – G a b r i e l – V a l e n t i n
G r a s s o – F l a v i o
G u i g n a b e r t – Y a n n
H a m i d – A b d u l – A k t h a m
I o t o f f – V e n t s e s l a v
K a u f m a n – M i c o
Κ λ ί κ ο β – Β ι α ν τ σ ε σ λ ά β
L e p o r e – G i a n c a r l o
M e y e r – B e n
P a n t o j a – A l b e r t o – L o u i s
P a t i s i – F r a n c e s c o
P f u h l – J o h a n n e s
R o o p n a r i n e – G e e t a
S i e g e l – C h r i s t i a n – H e i n r i c h
V a l e n t i n i – C h i a r a

Home

19 Comments

 1. Θα ήθελα να γνωστοποιήσω απο τον ιστιοχώρο σας,σε οσους ενδιαφέροντε οτι μπορουν να λάβουν μερος με έργα τους στις εκδηλώσεις «Κοντα στην …Θάλασσα» που πραγματοποιούντε για 13η συνεχ. χρονιά στον Παλιούρι Χαλκιδικής.

  Ευχαριστω

  Σωτ. Λαγουδάκης

 2. Κύριε Λαγουδάκη,το δημοσίευσα σήμερα (27.5.08).
  Καλή σας επιτυχία
  Βερνάρδος

 3. Πολύτιμη για την ελληνική γλυπτική κι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η εργασία σου
  σ’ αυτή τη σελίδα.
  Χάρηκα ιδιαίτερα που είδα το όνομα των αγαπητων και εκλειπόντων Ηλία Κατσιλιέρη και κυρ-Γιάννη Τρέζου στη λίστα σου.

  Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια!

 4. @AnnaK
  Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια.
  Με τον Ηλία Καντζιλιέρη με συνέδεαι φιλία πολλών ετών.Είναι κρίμα που δεν τον έχουμε ανάμεσά μας.

 5. Παρακαλώ, πολύ, εάν και εφ’όσον σ’ ενδιαφέρει η συγκέντρωση υλικού που αφορά το έργο γλυπτών, επικοινώνησε μαζί μου μέσω e mail.

  Μπράβο και πάλι

  Καλημέρα

 6. Δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη με το ευρετήριο να γνωρίσει τους σημαντικούς γλύπτες, που συνήθως, από βιασύνη προσπερνάμε τα έργα τους, με ηρεμία να εκτιμήσει τα έργα τους…

 7. Κώστα,
  Βιασύνη έχω και εγώ. Έχει συμβεί από την βιασύνη μου να έχω προσπεράσει
  κάποιο γλυπτό και μετά από καιρό να το διαπιστώνω.

 8. Ένα τέτοιο blog θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν πολιτισμική κληρονομιά των ελλήνων γλυπτών.

 9. apostolos,
  Πολύ κολακευτικά τα λόγια σου.
  Σε ευχαριστώ πολύ

 10. Αρκετά καλή η συλλογή σας.
  Μπράβο σας, και καλή συνέχεια.

 11. Σας ευχαριστώ πολύ κ. Μπαλτζάκη

 12. Kalimera. Eida tyxaia to blog psaxnontas kati asxeto kai mou ekane poly entypwsi. Prepei na exete kanei poly douleia.
  Eimai gios toy Dimitri kai tis Annas Kalamara kai ean endiafereste gia merikes extra fwtos kai stoixeia gia ta erga tous tha xarw poy na sas tis steilw, opws episis opoiadipote alli pliroforia.
  Eyxaristw. Kalimera kai pali

 13. Καλημέρα σας κ.Καλαμάρα,
  Σας ευχαριστώ για την αναγνώριση της δουλειάς μου – περισσότερο σας ευχαριστώ για την ευγενική και γενναιόδωρη προσφοράς σας να μου παραχωρήσετε φωτογραφίες των έργων του πατέρα σας.
  Τιμή και χαρά θα μου προσφέρετε με την προσφορά σας αυτή, η οποία θα τύχει της πρέπουσας δημοσίευσης που αρμόζει σε έναν μεγάλο γλύπτη όπως ήταν ο πατέρας σας .
  Και πάλι σας ευχαριστώ
  Βερνάρδος
  ΥΓ. Μέχρι σήμερα δεν έχω παραλάβει τίποτα από εσάς κ. Καλαμάρα.
  Βερνάρδος

 14. Καλησπέρα.Πολύ καλή η δουλειά που έχετε κάνει έως τώρα.Έχω τρία μικρά γλυπτά σε ορειχαλκο του Χρήστου Παππά.Αν θέλετε μπορώ να σας στείλω φωτογραφίες.
  Καλή συνέχεια.

 15. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
  Τις φωτό και βέβαια τις θέλω.
  Μπορείτε να μου τις στείλετε στο μειλ που είναι γραμμένο αριστερά στο κάτω τμήμα του μπλόγκ.

  Ευχαριστώ

 16. Εχω αναλάβει έρευνα σχετικά με τον γλύπτη και ζωγράφο Ηράκλειτο. Στις σελίδες σας υπάρχει μια μικρή μόνο αναφορά σχετικά με το έργο του «Θουκιδίδης» στην παραλία του Αλίμου. Γνωρίζετε άλλα στοιχεία της ζωής του και έργα του ή μπορείτε να με κατευθύνετε στην έρευνά μου?
  Ευχαριστώ πολύ.

 17. Θέλω να πιστεύω ότι μιλάμε για γλύπτη της εποχής μας και όχι της αρχαίας περιόδου ( από όσο γνωρίζω,υπάρχει Ηράκλειτος της αρχαίας περιόδου ).
  Η δική μου προσπάθεια για εύρεση περισσότερων στοιχείων για τον Ηράκλειτο σταμάτησε στο Λεξικό Ελλήνων Καλλιτεχνών, στο οποίο δεν υπήρχε αναφορά στο όνομά του.
  Είναι υποχρεωτικό για τους διαγωνιζόμενους γλύπτες να υποβάλουν το φάκελό τους, με σκοπό την ανάληψη του έργου, με ψευδώνυμο.
  Δε γνωρίζω το Ηράκλειτος σε ποιον γλύπτη παραπέμπει.
  Το δημαρχείο θα γνωρίζει περισσότερα.
  Άλλα έργα με υπογραφή Ηράκλειτος δεν έχω συναντήσει στην ακτίνα δράσης μου.
  Αν στην πορεία βρω κάποιο στοιχείο θα σας το κάνω γνωστό.

  Καλή επιτυχία στην έρευνά σας.

  Βερνάρδος

 18. Σας ευχαριστούμε για το εξαιρετικό σας έργο. Συγχαριτήρια και καλή συνέχεια.

 19. @ Marie-Laure

  Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια.

  Βερνάρδος


Γράψτε απάντηση στο Marie-Laure Coulmin Koutsaftis Ακύρωση απάντησης

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: