Παράκαμψη πλοήγησης

Search Results for: Christian Heinrich Siegel

080320093177

Ταφικό μνημείο Elizabeth Wekberg ( 1795 – 1864 )
Θέση : α΄Νεκροταφείο Αθήνας
Έτος : 1864
Γλύπτης : Christian Siegel ( 1803 – 1883 )
   
Υπογραφή γλύπτη : ΑΘΗΝΗΘΕΝ ΣΙΓΕΛος

080320093176

 

.

080320093173Το ταφικό μνημείο αυτό έχει ιδιαίτερη ιστορική αξία. Και αυτό διότι πρόκειται ( κατά τη δική μου ανάγνωση της υπογραφής πάνω στο μνημείο ) για έργο του πρώτου καθηγητή γλυπτικής της Σχολής Ωραίων Τεχνών, Christian Siegel, o οποίος δίδαξε την περίοδο 1847 – 1859.
Έργο του ιδίου είναι το πρώτο αναγερθέν ( 1840 ) σε δημόσιο χώρο μνημείο της νεότερης Ελλάδος ( παραγγελία του Λουδοβίκου [ πατέρα του Όθωνα ] ), που υπάρχει στο Ναύπλιο, για τους Βαυαρούς στρατιώτες που έχασαν τη ζωή τους από επιδημία τύφου κατά τα έτη 1833 -1834. ( φωτό κάτω )

leon_vavaron_2
[ φωτό : nafpliotour ]

.
.

Νεκροταφείο | Home

.

.

.

.

Στο ημερολόγιο αυτό  έχουν καταχωρηθεί, και συχνά προστίθενται άλλοι, πάνω από 400 καλλιτέχνες, κυρίως, γλύπτες.
Η αναφορά στα ονόματά τους  έγινε, τις περισσότερες φορές, από τη δική τους υπογραφή πάνω στα  έργα τους.

______________________

logo14.gif Α

Α β ρ α μ ί δ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Α γ α θ ο π ο ύ λ ο υ – Ά ρ τ ε μ ι ς
Α θ α ν α σ ί ο υ – Κ α τ ε ρ ί ν α
Α λ ε ξ α ν δ ρ ά κ η – Β ι τ σ α ξ ά κ η – Μ α ρ ί α
Α λ ε ξ α ν δ ρ ά κ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Α λ ε ξ α ν δ ρ ό π ο υ λ ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς (Μ)
Α λ ε ξ ί ο υ – Σ ώ τ ο ς
Α λ ε ξ ό π ο υ λ ο ς – Σ τ ά θ η ς
Α λ τ ο υ ν ι ά ν – Γ κ α γ κ ί κ
Α ν α ν ί δ α ς – Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
Α ν α σ τ α σ ι ά δ ο υ – Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν α
Α ν α σ τ α σ ό π ο υ λ ο ς – Η λ ί α ς
Α ν τ ω ν ά κ ο ς – Σ τ ή β ε ν
Α ν τ ώ ν ι ο ς – Α ν τ ώ ν η ς
Α π ά ρ τ η ς – Θ α ν ά σ η ς
Α π έ ρ γ η ς – Α χ ι λ λ έ α ς
Α ρ γ ύ ρ η ς – Κ ώ σ τ α ς
Α ρ μ α κ ό λ α ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς*
Α ρ μ α κ ό λ α ς – Η ρ α κ λ ή ς

logo14.gif Β

Β α β ο ύ ρ η ς – Ε υ ρ ι π ί δ η ς
Β α θ ι α ν ά κ η – Χ ρ ύ σ α
Β α λ ά κ α ς – Λ ε υ τ έ ρ η ς
Β α λ α σ ά κ η ς – Σ τ α ύ ρ ο ς
Β ά λ β η – Ε λ ι σ ά β ε τ
Β ά λ β η ς – Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Β α λ σ ά μ η ς – Κ ώ σ τ α ς
Β α λ υ ρ ά κ η – Π α π α θ ε ο δ ώ ρ ο υ – Μ ί ν α
Β α μ β α τ ή ρ α – Μ α γ δ α λ η ν ή
Β α ρ β α ρ έ σ ο ς – Α χ ι λ λ έ α ς
Β ά ρ η – Σ ό φ η
Β ά ρ σ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Β α ρ ώ τ σ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Β α σ ι λ ε ί ο υ – Α χ ι λ λ έ α ς
Β α σ ι λ ε ί ο υ – Γ ρ η γ ό ρ η ς
Β α σ ι λ ε ί ο υ – Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Β α σ ί λ η – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Β α σ ι λ ό π ο υ λ ο ς – Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Β α σ μ ο υ λ ά κ η ς – Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Β α φ ε ι ά δ η ς – Μ ι χ ά λ η ς
Β ε ϊ ν ό γ λ ο υ – Α ύ γ ο υ σ τ ο ς
Β ε λ ο υ δ ά κ η ς – Σ ω τ ή ρ η ς
Β ε ν ε τ σ ά ν ο υ – Έ ρ σ η
Β ι κ ε ν τ ί ο υ – Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς
Β ι τ ά λ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Β ι τ σ ά ρ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Β λ ά σ σ η ς – Ά γ γ ε λ ο ς
Β ο ρ δ ώ ν η – Ε ρ ι έ τ τ α
Β ο σ κ ά κ η ς – Ν ι κ η φ ό ρ ο ς
Β ο ύ λ γ α ρ η ς – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Β ο υ τ σ ι ν ά – Θ ε ο δ ώ ρ α
Β ρ ο ύ β α ς – Κ ώ σ τ α ς
Β ρ ο ύ τ ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Β ρ υ τ τ ι ά ς – Κ ώ σ τ α ς

logo14.gif Γ
Γ α β α λ ά ς – Σ τ έ λ ι ο ς
Γ α ϊ τ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Γ α λ α ν ά κ η ς – Α ν δ ρ έ α ς
Γ ε ν τ έ κ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Γ ε ρ μ ε ν ή ς – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Γ ε ρ ο λ υ μ ά τ ο ς – Δ ι ο ν ύ σ η ς
Γ ε ω ρ γ ά κ α ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Γ ε ω ρ γ α ν τ ή – Ε λ έ ν η
Γ ε ω ρ γ α ν τ ή – Λ ο υ κ ί α
Γ ε ω ρ γ α ν τ ή ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Γ ε ω ρ γ α ρ ί ο υ – Π έ τ ρ ο ς
Γ ε ω ρ γ ι ά δ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Γ ε ω ρ γ ι λ ά κ η ς – Μ ά ρ κ ο ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ – Γ ι ά ν ν η ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ – Ν ί κ ο ς
Γ ε ω ρ γ ί ο υ – Χ ρ ή σ τ ο ς
Γ ε ω ρ γ ο υ λ ά κ η ς – Φ ώ τ η ς
Γ ι α β ρ ό π ο υ λ ο ς – Ν ί κ ο ς
Γ ι α λ ο ύ ρ η ς – Σ τ α μ ά τ η ς (Λ )
Γ ι ά ν ν α κ α ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Γ ι α ν ν α κ ό π ο υ λ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Γ ι ω τ ά κ η ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Γ κ ι κ ά δ η ς – Ε υ θ ύ μ ι ο ς
Γ κ ι ό κ α ς – Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Γ κ ό λ α ν τ α – Ν έ λ λ α
Γ κ ο ύ ζ ο ς – Ι ω ά ν ν η ς
Γ ο γ γ ά κ η ς – Σ π ύ ρ ο ς
Γ ο ύ λ α – Ε υ α γ γ ε λ ί α
Γ ο υ ν ε λ ά – Β ο ύ λ α
Γ ρ α τ σ ί α ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Γ ρ η γ ο ρ ι ά δ ο υ – Σ ο φ ί α
Γ ρ ί β α – Δ ή μ η τ ρ α
Γ ρ ο υ σ ο π ο ύ λ ο υ – Μ α ρ κ ο ύ δ η – Β α σι λ ι κ ή
Γ ρ υ π ά ρ η ς – Φ α έ θ ω ν

logo14.gif Δ
Δ α ρ α δ ή μ ο ς – Χ α ρ ά λ α μ π ο ς
Δ ε σ τ έ φ α ν ο ς – Ξ ε ν ο φ ώ ν
Δ η μ α κ ο π ο ύ λ ο υ – Τ ζ ί ν α
Δ η μ η τ ρ α κ ο π ο ύ λ ο υ – Β έ ν ι α
Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Δ η μ η τ ρ ι ά δ η ς – Κ ώ σ τ α ς
Δ η μ η τ ρ ό π ο υ λ ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς ( Α )
Δ ι α κ ο υ μ ή ς – Σ τ α ύ ρ ο ς
Δ ι α μ α ν τ ή ς – Π α ν α γ ι ώ τ η ς
Δ ι κ έ φ α λ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Δ ι ο ν υ σ ό π ο υ λ ο ς – Β α σ ί λ η ς
Δ ο γ ο ύ λ η ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Δ ο ύ κ α ς – Λ ο υ κ ά ς
Δ ρ ι τ σ ώ ν α ς – Π έ τ ρ ο ς
Δ ω ρ ό π ο υ λ ο ς – Β α σ ί λ η ς

logo14.gif Ε

Ε υ θ υ μ ι ά δ η – Μ ε ν ε γ ά κ η – Φ ρ ό σ ω

logo14.gif Ζ

Ζ έ ρ β α – Α.
Ζ ε ρ β ό ς – Μ ι χ ά λ η ς
Ζ ε υ γ ώ λ η ς – Γ ρ η γ ό ρ η ς
Ζ ο γ γ ο λ ό π ο υ λ ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Ζ ο υ μ π ο υ λ ά κ η ς – Π.

logo14.gif Η

Η λ ι α κ ο π ο ύ λ ο υ – Ε ι ρ ή ν η
Η λ ι ο ύ – Ρ ό ζ α

logo14.gif Θ

Θ ε ο χ ά ρ η – Θ έ λ ξ η
Θ ό δ ω ρ ο ς
Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς – Δ ά ν τ η ς
Θ ω μ ό π ο υ λ ο ς – Θ ω μ ά ς

logo14.gif Ι

Ί κ α ρ η ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Ι ω ά ν ν ο υ – Ι ω ά ν ν η ς
logo14.gif Κ

Κ α γ ι ώ ρ γ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Κ α ζ ά κ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Κ α κ λ α μ ά ν η ς – Α π ό σ τ ο λ ο ς
Κ α λ α κ α λ λ ά ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Κ α λ α μ ά ρ α – Μ ο σ χ ο ν ά -Ά ν ν α
Κ α λ α μ ά ρ α ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Κ α λ α μ ά ρ α ς – Φ ί λ ι π π ο ς
Κ α λ ε β ρ ά ς – Ε υ θ ύ μ ι ο ς
Κ α λ ο γ η ρ ά τ ο ς – Μ ε μ ά ς
Κ α μ π α δ ά κ η ς – Κ υ ρ.
Κ α ν α κ ά κ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Κ α ν τ ζ ι λ ι έ ρ η ς – Η λ ί α ς
Κ α π ά ν τ α η ς – Β ά σ ο ς
Κ α π ρ ά λ ο ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Κ α ρ α β ο ύ ζ η ς – Σ α ρ ά ν τ ης
Κ α ρ α γ ι ά ν ν η – Μ ι κ α έ λ α
Κ α ρ α γ κ ο ύ ν η – Β λ α χ ά β α – Σ τ έ λ λ α
Κ α ρ ά ς – Χ ρ ί σ τ ο ς
Κ α ρ α χ ά λ ι ο ς – Α ν τ ώ ν η ς
Κ α ρ έ τ σ ο υ – Μ ά ρ α
Κ α ρ π ά κ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Κ α ρ ύ μ π α κ α – Α ρ γ υ ρ ώ
Κ α σ δ ά – Π ο λ υ ξ έ ν η*
Κ ά σ σ η ς – Μ ι χ ά λ η ς
Κ α σ τ ρ ι ώ τ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Κ α τ ζ ο υ ρ α ς – Μ ι χ ά λ η ς
Κ ε ρ α σ σ ώ τ η – Μ ά ρ ω
Κ ε σ σ α ν λ ή ς – Ν ί κ ο ς
Κ ε σ σ ί δ η ς – Γ κ έ λ α ς
Κ ε υ γ ά ς – Μ ι χ ά λ η ς
Κ ε φ α λ ό π ο υ λ ο ς – Η λ ί α ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Κ ι κ ώ τ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Κ λ ο υ β ά τ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Κ ο ζ ό κ ο ς – Τ ά κ η ς
Κ ο λ ι ο π ά ν ο υ – Έ υ α
Κ ο λ ι ό ς – Δ.
Κ ο λ λ ά ρ ο ς – Γ.
Κ ο λ ο κ ο τ ρ ώ ν η ς – Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Κ ο μ ι α ν ό ς – Ν.
Κ ο ν τ α ρ ί ν η – Κ α τ ε ρ ί ν α
Κ ο ρ ο β έ σ η – Α γ γ ε λ ι κ ή
Κ ο σ μ ά – Τ ζ α β ά ρ α – Α ι κ.
Κ ο σ μ α δ ά κ η ς – Α ν τ ώ ν η ς
Κ ό σ σ ο ς – Ι ω ά ν ν η ς
Κ ο τ ρ ώ τ σ ο ς – Ε υ ά γ γ ε λ ο ς
Κ ο τ σ ο π ο ύ λ ο υ – Α γ γ ε λ ι κ ή
Κ ο υ γ ι ο υ μ τ ζ ή ς – Π α ύ λ ο ς
Κ ο υ λ ε ν τ ι α ν ό ς – Κ ώ σ τ α ς
Κ ο υ λ ο υ ρ ή ς – Γ ι α ν ν ο ύ λ η ς
Κ ο ύ ρ ο ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Κ ο υ τ ή φ α ρ η – Κ α λ λ ι ό π η
Κ ο υ τ σ ο ύ ρ η ς – Χ α ρ ί λ α ο ς
Κ ρ α τ ί δ η ς – Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Κ υ π ρ ι α ν ο ύ – Μ α ρ ί α
Κ υ ρ ί τ σ η ς – Ν ί κ ο ς
Κ υ ρ ί τ σ η ς – Ν ί κ ο ς
Κ ω σ τ ή ς ( Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ )

logo14.gif Λ

Λ α ζ α ρ ά κ η ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Λ α ζ α ρ ή ς – Θ.
Λ α λ έ ς – Χ α ρ ά λ α μ π ο ς
Λ α μ έ ρ α ς – Λ ά ζ α ρ ο ς
Λ α μ π α δ ί τ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Λ ά μ π ρ ο υ – Α γ λ α ϊ α
Λ ά μ π ρ ο υ – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Λ ά μ π ρ ο υ – Χ ρ ή σ τ ο ς
Λ ά σ π α ς – Θ ε μ ι σ τ ο κ λ ή ς
Λ ε β έ ν τ η ς – Μ ε λ έ τ ι ο ς
Λ ε ο ν τ ή ς – Ε υ σ τ ά θ ι ο ς
Λ η μ ν α ί ο ς – Α θ α ν ά σ ι ο ς
Λ ί γ κ ο υ – Λ έ σ κ ο
Λ ι σ γ ά ρ α ς – Σ π ύ ρ ο ς
Λ ί τ η – Α φ ρ ο δ ί τ η
Λ ο β έ ρ δ ο ς – Μ ά ρ ι ο ς
Λ ό λ η ς – Α ν δ ρ έ α ς
Λ ο υ κ ί δ η ς – Λ ο υ κ ά ς
Λ ο υ κ ό π ο υ λ ο ς – Κ λ έ α ρ χ ο ς

logo14.gif M

Μ α γ κ α ν ι ά – Ν τ ι ά ν ν α
Μ α κ ρ ή ς – Μ έ μ ο ς
Μ α λ α κ α τ έ ς – Γ ι α κ ο υ μ ή ς
Μ α λ τ έ ζ ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Μ α ν ι α τ ά κ ο ς – Γ ι ά ν ν η ς
Μ α ν ι α τ ά κ ο ς – Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Μ α ρ ι δ ά κ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Μ α ρ ί ν ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Μ α ρ κ α ν τ ω ν ά κ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Μ α ρ κ α ν τ ώ ν η ς – Ε υ ά γ γ ε λ ο ς
Μ α ρ ο ύ δ α ς – Δ η μ ο σ θ έ ν η ς
Μ ά σ τ ο ρ η ς – Α θ α ν ά σ ι ο ς
Μ α σ τ ο ρ ό π ο υ λ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Μ α σ τ ο ρ ό π ο υ λ ο ς – Μ.
Μ α τ α ρ ά γ κ α ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Μ α υ ρ ί κ ι ο ς – Α ν τ ώ ν ι ο ς
Μ α υ ρ ο μ ι χ ά λ η ς – Σ τ ά υ ρ ο ς
Μ α υ ρ ο υ δ ή ς – Ε π α μ ε ι ν ώ ν δ α ς
Μ έ γ κ ο υ λ α ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Μ ε λ ά – Ν α τ α λ ί α
Μ ε λ ι σ σ ά κ η ς – Λ ε ω ν ί δ α ς
Μ έ λ λ ι ο ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Μ ε ν ε γ ά κ η – Φ ρ ό σ ω
Μ η ν α ρ ι τ ζ ό γ λ ο υ – Μ ι χ ά λ η ς
Μ η ν ό π ο υ λ ο ς – Α θ α ν ά σ ι ο ς
Μ ι χ α λ α κ ά κ ο υ – Μ ά ρ ω
Μ ι χ α λ ά κ ο ς – Λ ε ω ν ί δ α ς
Μ ι χ α λ έ α – Φ ρ ό σ ω
Μ ό ρ α λ η ς – Γ ι ά ν ν η ς*
Μ ο ρ φ ό γ λ ο υ – Α ν τ ώ ν η ς
Μ ο υ ρ τ ζ ο ύ κ ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Μ ο υ σ τ ά κ α ς – Ε υ ά γ γ ε λ ο ς
Μ ο υ σ τ ά κ α ς – Μ ά ξ ι
Μ ο υ σ τ ρ ο ύ φ η ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Μ π ά ρ δ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Μ π α ρ τ ζ ί λ η – Μ ά ρ ω
Μ π ε κ ι ά ρ η ς – Ζ ά χ ο ς
Μ π ι ω τ ά κ η – Κ ο τ ζ ό μ π α σ η – Ε λ έ ν η
Μ π ο λ ω ν ά κ η – Σ τ έ λ λ α
Μ π ο ν ά ν ο ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Μ π ο ύ ρ α ς – Τ ά σ ο ς
Μ π ρ ί κ μ α ν – Ν α τ α λ ί α
Μ π ρ ο ύ μ α – Ό λ γ α
Μ υ λ ω ν ά – Α λ ε ξ ά ν δ ρ α
Μ υ τ α ρ ά ς – Δ η μ ή τ ρ η ς*
Μ ω ρ α ϊ τ η ς – Π έ τ ρ ο ς

logo14.gif Ν

Ν ά σ τ ο ς – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Ν ά τ σ ι ο ς – Χ ρ ι σ τ ό φ ο ρ ο ς
Ν ε ο ν ά κ η ς – Χ α ρ ά λ α μ π ο ς
Ν ι κ ο λ α ί δ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Ν ι κ ό λ α ς ( Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς )
N ο μ ί δ ο υ – Β ά λ λ υ
Ν ο τ α ρ ά ς – Ι ω ά ν ν η ς

logo14.gif Ξ

Ξ α ν θ ό π ο υ λ ο ς – Η ρ α κ λ ή ς
Ξ ε ν ά κ η ς – Κ ο σ μ ά ς
Ξ ε ν ί δ η ς – Β α λ ε ν τ ί ν ο ς

logo14.gif Ο

logo14.gif Π

Π α λ α ι ο λ ό γ ο ς – Κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο ς
Π α λ ι ά τ σ ι ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς – Α ν δ ρ έ α ς
Π α ν α γ ι ω τ ά κ η ς – Σ τ α ύ ρ ο ς
Π α ν ο υ ρ γ ι ά ς – Ε υ θ ύ μ ι ο ς
Π α π α γ ε ω ρ γ ί ο υ – Ε υ δ ο κ ί α
Π α π α γ ι ά ν ν η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Π α π α γ ι ά ν ν η ς – Δ η μ ο σ θ έ ν η ς
Π α π α γ ι ά ν ν η ς – Θ ε ό δ ω ρ ο ς
Π α π α γ ι α ν ν ο π ο ύ λ ο υ – Χ α ρ ί κ λ ε ι α*
Π α π α δ ά κ η – Γ ε ύ σ ω
Π α π α δ ά κ η ς – Έ κ τ ω ρ
Π α π α δ ά κ η ς – Μ ι χ ά λ η ς
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ – Ά γ γ ε λ ο ς
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ – Έ λ ε ν α
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ – Θ ό δ ω ρ ο ς
Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ – Ι ά σ ω ν
Π α π α δ ο π ε ρ ά κ η – Α σ π α σ ί α
Π α π α δ ό π ο υ λ ο ς – Α ν α σ τ ά σ ι ο ς
Π α π α θ α ν α σ ί ο υ – Λ α ο υ ρ έ τ α
Π α π α θ ε ο δ ώ ρ ο υ – Α θ α ν ά σ ι ο ς
Π α π α κ ω ν σ τ α ν τ ί ν ο υ – Μ α ί ρ η
Π α π α κ ώ σ τ α – Σ υ ν ί κ η – Ν ί τ σ α
Π α π α σ α ϊ κ α ς – Β α σ ί λ ε ι ο ς
Π α π α σ τ ε ρ γ ί ο υ – Μ ι λ τ ι ά δ η ς
Π α π α τ ζ α ν ά κ η – Α ν τ ω ν ί α
Π α π ο υ τ σ ί δ η ς – Ν ί κ ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Π α π π ά ς – Γ ι ά ν ν η ς
Π α π π ά ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Π α ρ λ α β ά ν τ ζ α ς – Τ.
Π α ρ μ α κ έ λ η ς – Γ ι ά ν ν η ς
Π α τ σ έ λ η ς – Α λ τ ί ν
Π α τ σ ό γ λ ο υ – Α ρ ι σ τ ε ί δ η ς
Π α υ λ ό π ο υ λ ο ς – Ν ι κ ό λ α ο ς ( Ν ι κ ό λ α ς )
Π ε κ λ ά ρ η – A n g s t – Β ά σ ω
Π ε ρ ά κ η ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Π ε ρ α ν τ ι ν ό ς – Ν ί κ ο ς
Π ε ρ ρ ά κ η ς – Ι ά κ ω β ο ς
Π ε ρ ρ ά κ η ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Π ε τ ρ ί δ η ς – Α π ό σ τ ο λ ο ς
Π έ τ ρ ο β α – Μ α ρ γ α ρ ί τ α
Π ε χ λ ι β α ν ί δ η ς – Φ ώ τ η ς
Π λ α σ τ ή ρ α – Ό λ γ α
Π ο λ υ κ ρ ά τ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Π ο λ υ χ ρ ο ν ά τ ο υ – Ε λ έ ν η
Π υ ρ ο γ ι ά ν ν η ς – Λ.
Π ό τ α γ α – Ε λ έ ν η

logo14.gif Ρ

Ρ α φ τ ο π ο ύ λ ο υ – Μ π έ λ λ α
Ρ α φ τ ό π ο υ λ ο ς – Φ ώ τ η ς
Ρ α χ ο ύ τ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Ρ α χ ο ύ τ η ς – Θ ε ο φ ά ν η ς
Ρ ε ν ι έ ρ η – Ε ύ η
Ρ η γ α ν ά ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Ρ ι ζ ό π ο υ λ ο ς – Γ ρ η γ ό ρ η ς
Ρ ο β ύ θ η – Κ α τ ε ρ ί ν α
Ρ ό θ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Ρ ό κ ο ς – Κ υ ρ ι ά κ ο ς
Ρ ο υ κ ο υ τ ά κ η ς – Π έ τ ρ ο ς
Ρ ο ύ μ π ο ς – Π έ τ ρ ο ς
Ρ ο ύ σ σ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Ρ ω κ – Φ ω κ ί ω ν

logo14.gif Σ

Σ α κ ε λ λ α ρ ί ο υ – Φ ά ν η ς
Σ α ν τ ή ς – Α λ έ ξ α ν δ ρ ο ς
Σ ά ν τ ο ς – Λ ο ύ ι ς
Σ α π έ ρ α ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Σ α ρ α ν τ ο π ο ύ λ ο υ – Χ ρ ι σ τ ί ν α
Σ ά ρ ρ ο ς – Σ τ έ λ ι ο ς
S a f f a s – G e o r g e – A n d r e w
Σ ε φ ε ρ λ ή ς – Κ ώ σ τ α ς
Σ ί μ ω σ ι – Γ α β ρ ι έ λ λ α
Σ κ α λ κ ώ τ ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Σ κ λ έ π α ς – Γ.
Σ ο λ ω μ ή ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Σ ο υ β α τ ζ ό γ λ ο υ – Γ ι ά ν ν η ς
Σ ο ύ λ η ς – Σ π ύ ρ ο ς
Σ ο φ ι α λ ά κ η ς – Ν ί κ ο ς
Σ ο φ ρ ά – Β α σ ι λ ι κ ή
Σ π α ν ο δ ή μ ο ς – Ι ω ά ν ν η ς
Σ π α ν ό ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Σ π ό ν τ η ς – Δ η μ ή τ ρ η ς ( C l a v i e D u s o n )
Σ τ ά θ η ς – Π έ τ ρ ο ς
Σ τ α μ α τ ό π ο υ λ ο ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Σ τ ε λ λ ά τ ο υ – Μ α ρ ί ν α
Σ τ ε ρ γ ί ο υ – Ν ί κ ο ς
Σ τ ε φ α ν ί δ η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Σ τ ε φ ά ν ο υ – Α γ γ ε λ ι κ ή ( Κ ο ύ λ α )
Σ τ έ φ ο ς – Ν ι κ ό λ α ο ς
Σ υ ν ί κ η – Π α π α κ ώ σ τ α – Ν ί τ σ α
Σ υ ν ν έ φ α ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Σ ώ χ ο ς – Α ν τ ώ ν η ς
Σ ώ χ ο ς – Λ ά ζ α ρ ο ς
Σ ώ χ ο ς – Ν ι κ ό λ α ο ς

logo14.gif Τ

Τ ά κ ι ς ( Β α σ ι λ ά κ η ς )
Τ ά σ σ ο ς ( Α λ ε β ί ζ ο ς )
Τ ζ ά ν ν ε – Ν ι κ ο λ έ τ α
Τ ί μ π ο ρ – Φ ο ύ λ ο π
Τ ζ α ν ο υ λ ί ν ο ς – Π ρ α ξ ι τ έ λ η ς
Τ ζ ο μ ά κ α ς – Π.
Τ ζ ο μ π α ν ά κ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Τ ό μ π ρ ο ς – Μ ι χ ά λ η ς
Τ ό π α λ λ η ς – Α μ α ρ ί λ ν τ ο
Τ ο σ ο υ ν ί δ η ς – Ο δ υ σ σ έ α ς
Τ ρ έ ζ ο ς – Ι ω ά ν ν η ς
Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ – Α ν τ ώ ν η ς
Τ ρ ι α ν τ α φ ύ λ λ ο υ – Κ ω σ τ ή ς*
Τ ρ ι ά ν τ η ς – Σ τ έ λ ι ο ς
Τ σ α β ά κ η – Λ ω ρ έ τ τ α
Τ σ α γ κ α ρ ά κ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Τ σ α κ ί ρ η ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Τ σ α ο ύ σ η – Μ π ε σ ί μ
Τ σ ά ρ α ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Τ σ ε β ά – Α γ γ ε λ ι κ ή
Τ σ ε ρ κ έ ζ ο υ – Δ ή μ η τ ρ α
Τ σ ι μ έ ν η ς – Λ έ α ν δ ρ ο ς
Τ σ ι μ π ο υ ρ λ ά ς – Χ ρ ή σ τ ο ς
Τ σ ι ρ ο γ ι ά ν ν η ς – Δ η μ ή τ ρ ι ο ς
Τ σ ι ρ ο ζ ί δ η ς – Π ά ν ο ς
Τ σ ό κ λ η ς – Κ ώ σ τ α ς
Τ σ ο λ ά κ ο ς – Κ ο σ μ ά ς
Τ σ ο μ ί δ η ς – Μ ι λ τ ι ά δ η ς
Τ σ ο υ μ π λ έ κ α ς – Χ ρ ή σ τ ο ς

logo14.gif Υ

logo14.gif Φ

Φ α λ η ρ έ α ς – Β ά σ ο ς
Φ α ν α κ ί δ η ς – Α π ό σ τ ο λ ο ς
Φ α σ ι α ν ό ς – Α λ έ κ ο ς
Φ ε ι δ ά κ η ς – Π α ν α γ ι ώ τη ς
Φ ε ρ ε ν τ ί ν ο ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Φ ί κ α – Ο λ υ μ π ί α
Φ ι λ ι π π ό τ η ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Φ ι λ ι π π ό τ η ς – Σ τ ρ α τ ή ς
Φ ι λ ο λ ί α ς – Α.
Φ ό ρ τ ω μ α ς – Α ρ γ ύ ρ η ς
Φ υ τ ά λ η – Α δ ε λ φ ο ί
Φ υ τ ά λ η ς – Γ ε ώ ρ γ ι ο ς
Φ υ τ ά λ η ς – Λ ά ζ α ρ ο ς
Φ ο ύ ν κ – Έ φ η
Φ ώ σ κ ο λ ο ς – Κ ώ σ τ α ς
Φ ω τ ί ο υ – Δ η μ ή τ ρ η ς

logo14.gif Χ

Χ α λ δ ο ύ π η ς – Ι ω ά ν ν η ς
Χ α λ ε π ά – Κ α τ σ ά τ ο υ – Α ι κ α τ ε ρ ί ν η
Χ α λ ε π ά ς – Γ ι α ν ν ο ύ λ η ς
Χ α λ ε π ά ς – Ι ω ά ν ν η ς
Χ α ν δ έ λ η ς – Σ τ έ φ α ν ο ς
Χ α ρ ι ά τ η – Π ρ α μ α ν τ ι ώ τ η – Ε ι ρ ή ν η
Χ α ρ κ ο ύ τ σ η ς – Μ α ν ώ λ η ς
Χ α τ ζ η σ τ ε φ α ν ί δ ο υ – Λ υ δ ί α
Χ ο υ λ ι α ρ ά ς – Γ ι ώ ρ γ ο ς
Χ ρ η σ τ ά κ η ς – Χ α ρ.
Χ ρ ι σ τ ο γ ι ά ν ν η ς – Δ η μ ή τ ρ η ς
Χ ρ ύ σ α
Χ ρ υ σ ι κ ό ς – Χ ρ ή σ τ ο ς ( K r i s i k o )

logo14.gif Ψ

Ψ ι λ ά κ η ς – Β α γ γ έ λ η ς
Ψ ώ ν η ς – Κ ώ σ τ α ς

logo14.gif Ω

logo14.gif Αλλοδαποί

B l a n e s – M a n u e l – J u a n
B o t e r o – F e r n a n d o
E s s e r – S a r a h
G r a m a – G a b r i e l – V a l e n t i n
G r a s s o – F l a v i o
G u i g n a b e r t – Y a n n
H a m i d – A b d u l – A k t h a m
I o t o f f – V e n t s e s l a v
K a u f m a n – M i c o
Κ λ ί κ ο β – Β ι α ν τ σ ε σ λ ά β
L e p o r e – G i a n c a r l o
M e y e r – B e n
P a n t o j a – A l b e r t o – L o u i s
P a t i s i – F r a n c e s c o
P f u h l – J o h a n n e s
R o o p n a r i n e – G e e t a
S i e g e l – C h r i s t i a n – H e i n r i c h
V a l e n t i n i – C h i a r a

Home